V-Ray

Reply To: Re: [Dúvida] Reflexo no vidro, como fazer?